kakebilde sveio

Wenche Strømøy ved Sveio omsorgssenter forteller om "ufattelig gevinst" av kampanjetiltakene. Hun viser til kvikkere pasienter, bedre rutiner, tverrfaglig samarbeid og større bevisstgjøring rundt medisinbruk blant de ansatte. Her feirer de ansatte forbedringene med kake. Foto: Vestavind

Kampanjen er avsluttet

Publisert  Oppdatert 

Arbeidsinnsatsen til helsepersonell over hele landet har vært formidabel. Nå blir kampanjen til program.

I trygge hender videreføres nå som et femårig, nasjonalt pasientsikkerhetsprogram. Kampanjen evalueres i løpet av våren 2014.

Se kampanjen på ett minutt her

Takk til alle som har bidratt

Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen ønsker å rette en stor takk til ekspertgrupper, arbeidsgrupper, pilotprosjekter, kampanjeledere, utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester og kampanjens fagråd. Ikke minst vil vi takke helsepersonell og ledere for en imponerende innsats og et stort engasjement i arbeidet med innsatsområdene i løpet av tre år.
En rekke andre organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt i planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen, og det er summen av deres bidrag som er bakgrunnen for at kampanjen har gitt resultater.

Hva har skjedd i kampanjen:

•    Nesten 800 team jobber aktivt med ulike tiltakspakker
•    Samtlige helseforetak er i gang med alle tiltak for alle innsatsområder
•    Sykehjem og hjemmetjenester i over femti prosent av kommunene har kommet i gang
•    Alle helseforetak har startet med regelmessig måling av pasientskader
•    Alle helseforetak har undersøkt pasientsikkerhetskulturen på sykehusene

Her er noen eksempler på hva som er oppnådd i kampanjeperioden:

•    Sjekklisten for trygg kirurgi er nå innført på så godt som alle operasjonsstuer i landet. Internasjonal forskning dokumenterer at sjekklisten bidrar til å redusere dødelighet ved operasjoner . Kirurgisk- ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset har redusert skader som kan forebygges knyttet til kirurgi, med 24 prosent.

•    Mange team jobber godt og systematisk med forebygging av fall. Sykehuset Telemark er blant de som har en jevn og markant nedgang i antall fall. Fra én dag mellom hvert fall er de allerede oppe i seks dager mellom hvert fall, og kurven er stigende.

•     Sveio Omsorgssenter i Hordaland har redusert medisinbruken med tyve prosent etter at de iverksatte kampanjens tiltak for riktig legemiddelbruk på alle avdelingene. De rapporterer at pasientene har blitt kvikkere, klarere og sprekere.  Ved Kleppestø Sykehjem har de oppnådd hundre prosent forbedring etter at de startet med legemiddelgjennomganger, og både her og på Nygård sykehjem i Sandefjord har langtidspasienter kunnet flytte hjem etter gjennomgang av medisineringen. Se video her

•    Teamene som har startet med tiltakene innen forebygging av selvmord rapporterer om store forbedringer i hvordan de jobber med disse pasientene. For eksempel benyttes kampanjens tiltak på hundre prosent av pasientene ved klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna.

Fornøyd styringsgruppe

Programmets styringsgruppe er godt fornøyd med arbeidet som har blitt satt i gang gjennom kampanjen, og besluttet derfor å videreføre innsatsen med fem nye år.

-    Kampanjen har på kort tid vist at systematisk forbedringsarbeid gir resultater, og jeg er imponert over den innsatsen helsepersonell landet over viser. Kampanjen hadde som mål å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten. Det ser ut til at vi er på god vei, sier leder av styringsgruppen, Bjørn Guldvog.

Fortsetter måling av pasientskade og kultur

Gjennom kampanjen startet alle helseforetak å måle pasientskader. Norge er sannsynligvis det første landet i verden som startet med dette på alle helseforetak.

De hyppigste skadetypene både i 2012, 2011 og 2010 er legemiddelrelaterte skader, sårinfeksjoner etter operasjon, og urinveisinfeksjoner. Undersøkelsen for 2012 viser en statistisk signifikant nedgang i blant annet urinveisinfeksjoner, reoperasjon i forbindelse med skade og infeksjoner i forbindelse med bruk av kateter. For å se om denne nedgangen representere en varig endring må man følge resultatene over tid.

Hensikten er at foretakene skal kunne følge med på egne resultater over tid. Målingene fortsetter i programmet. Resultatene for 2013 vil være klare etter sommeren 2014.

Gjennom kampanjen har også den første undersøkelsen av pasientsikkerhetskultur blitt satt i gang (i 2012). Resultatene har blitt brukt lokalt for å iverksette konkrete forbedringstiltak der behovet er størst. I første halvdel av 2014 skal denne undersøkelsen gjennomføres på nytt for å se om det har vært noen målbare forbedringer.

Print