Lunge overvåking002_StOlavs

Kampanjens styringegruppe har vedtatt konkrete målsettinger for reduksjon av pasientskade i norske sykehus. Illustrasjonsfoto: St.Olavs Hospital

Konkrete mål for reduksjon av pasientskader

Publisert  Oppdatert 

I løpet av fem år er det et mål å redusere forebyggbare pasientskader med 50 prosent. Dette innebærer at omkring 80 færre pasienter skades daglig sammenliknet med i dag.

Vi lykkes med mye på norske sykehus. Resultatene er i verdenstoppen og ventetidene går ned. Samtidig vet vi at det skjer for mange feil. For å redusere antall feil, må vi ha full åpenhet og ambisiøse målsetninger.

Gjennom pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har Norge som første land i verden gått systematisk gjennom journalene ved alle sykehusene. Gjennomgangen viser at ca. 16 prosent av pasientoppholdene i norske sykehus førte til skade på pasient i 2010. Dette tallet inkluderer alle typer skader, både alvorlige og mindre alvorlige, både skader som kunne vært unngått og de som ikke kunne vært unngått.

Ambisiøse målsetninger

Erfaringer fra andre land viser at omkring halvparten av pasientskadene kan forebygges. Når vi nå vet omtrent hvor mange som blir skadet i norske sykehus, er det viktig å sette seg konkrete mål for å redusere antall pasientskader.

Nå har pasientsikkerhetskampanjen satt konkrete mål for reduksjon av pasientskader:  i løpet av fem år er det et mål å redusere halvparten av skadene som er mulige å forebygge. Det innebærer at omkring 80 færre pasienter skades daglig sammenlignet med i dag.

Enkelte regioner nøyer seg ikke med dette: les her om Helse Vest  sine ambisiøse mål for å redusere pasientskader. 

Journalundersøkelser avdekker pasientskader

Som et ledd i pasientsikkerhetskampanjen skal sykehusene i 2012 gjennomføre månedlige journalundersøkelser for å avdekke pasientskader. I tillegg skal ledelsen ved sykehusene gjennomgår resultatene tre ganger i året. Videre skal sykehusene i 2012 iverksette tiltakspakkene for trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner, samt samstemming av legemiddellister.

Sykehusene er nå i full gang med å ta i bruk sjekklisten for trygg kirurgi. Målet er at sjekklisten skal tas i bruk i alle relevante operasjoner, og at skader knyttet til operasjoner skal reduseres med over 20 prosent målt gjennom journalundersøkelsene.

Sykehusene skal også gjennomføre pasientsikkerhetskulturundersøkelser og fase inn flere tiltakspakker.

(Publisert: 11.05.12)

Print