IMG_0903

Det kan gå livlig for seg på læringsnettverk! Her fra tredje samling i læringsnettverket for samstemming av legemiddellister.

Nyttige tips til gjennomføring av læringsnettverk

Publisert

Utviklingssentrene er viktige pådrivere for spredning av kampanjen i eget fylke. Flere har gjennomført læringsnettverk, og har gode erfaringer å dele med andre som ønsker å gjennomføre læringsnettverk.

Vi har samlet et knippe med de viktigste anbefalingene og suksesskriteriene basert på erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester:

Forberedelser:

Råd og veiledning fra andre

Oppsøk råd fra andre Utviklingssentre som har erfaring, og sekretariatet for kampanjen. Sekretariatet har nødvendig materiell, maler og innspill til faglig program og mer, samt en liste over teamlederne som har deltatt i de nasjonale læringsnettverkene. Det kan også være lurt å følge og observere et annet læringsnettverk for å lære og forberede seg til egen gjennomføring.

Forankring i kommuner

Start tidlig med å sikre nødvendig forankring av satsingen i administrative og faglige instanser i egen kommune/fylke. Sørg for at kommunene får god skriftlig og muntlig informasjon i forkant, og forbered mulighet for en skriftlig samarbeidsavtale.

Samarbeidspartnere

Etabler et tverrfaglig arrangementsteam for læringsnettverk bestående av for eksempel en representant fra brukerrådet, ledelse, lege, farmasøyt, sykepleier, høgskole og fylkesmannen. Vi oppfordrer også til å samarbeide med regional eller lokal kampanjeleder i helseforetaket – en god ressurs å ha med seg på samlingene.

Gjennomføring:

Verdien av målinger

Oppmuntre til bruk av Extranet og vis verdien av målinger for forbedring ved å bruke praktiske eksempler. Oppfordre teamene til å gjennomføre en baselinemåling før innføringen av tiltakspakken, og sørg for at de kommer raskt i gang med utprøving av tiltakene og gjøre målinger etter første samling. Videre er det viktig å vektlegge forbedringsmetodikk gjennom hele læringsnettverket.

Farmasøyt

Sørg for at en farmasøyt er tilstede ved samlingene og bidrar med faglig råd og veiledning. Dette er en viktig ressursfaktor som nevnes av mange.

Samhandling

Vektlegg samhandling mellom hjemmetjeneste, sykehjem og sykehus. Pasientene forflytter seg mellom avdelinger og nivåer i helsetjenesten. Overføring av informasjon og samarbeid om tiltak er derfor viktig for å forebygge skader. Læringsnettverk kan være en møteplass mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten.  Her kan tiltak drøftes, og danne grunnlag for samhandling om forbedringer i praksis.

Se vedlagt dokument med flere nyttige tips og anbefalinger for læringsnettverk.

Print