Stor nytte av tiltak for trygg kirurgi

Publisert  Oppdatert 

”Det er første gang et forbedringsprosjekt har et så konkret mål og så stor nytteverdi!” sier kirurg ved Martina Hansen. Sykehusteam fra hele landet har testet tiltak for trygg kirurgi. Nå skal de bidra til å spre tiltakene til alle sykehus.

Engasjerte deltakere delte sine erfaringer ved siste samling i læringsnettverket for trygg kirurgi med fokus på postoperative sårinfeksjoner i mai. Tiltakene skal redusere pasientskader ved å forebygge kirurgiske komplikasjoner og postoperative sårinfeksjoner.

Gode resultater

Flere av deltakere har oppnådd svært gode resultater. Både Helse Førde og Sykehuset Notodden kan for eksempel rapportere om 100 % bruk av sjekklisten for trygg kirurgi. Kristiansund følger hakk i hæl med 96 %.

En oversikt over resultatene vil være tilgjengelig fra august 2012.

Små endringer gjør stor forskjell

Teamene merker allerede nå at tiltakene bedrer pasientsikkerheten. Det meldes om at ansatte er mer opptatt av infeksjoner enn tidligere, teamarbeid på operasjonsstua har blitt bedre og det er flere tverrfaglige diskusjoner om temaet.

-    Det er tydelig at det ikke alltid er store endringer som må gjøres for å få til forbedring og øke pasientsikkerheten, påpeker Lena Larsen, teamleder ved Akershus universitetssykehus.

Uventede funn

Teamene har fått seg flere overraskelser underveis i arbeidet. Noen fant ut at sjekklisten for trygg kirurgi ikke ble brukt så ofte som antatt. Andre oppdaget at pasientene ble kaldere under operasjonen enn de trodde. Nedkjøling øker faren for infeksjoner.

Flere forteller at kampanjetiltakene har bidratt til å avdekke avvik. Det kan være mangelfullt forberedte pasienter, eller at administrering av antibiotikaprofylaksen blir startet for sent eller glemt. Dette kan de nå sette i gang tiltak for å fange opp.

-    Med sjekklisten opplever vi et mer samkjørt team på stuen og kanskje en lavere terskel for å spørre om uklarheter. Det sier teamleder Cecilia Jonth ved Vestre viken HF.

Hun forteller at sjekklisten nå etterspurt hos dem, og den har blitt en naturlig del av pasientbehandlingen.

Viktig å engasjere og involvere ansatte og ledere

Teamene forteller at det er helt sentralt med grundig involvering av alle parter. Flere har hatt stor nytte av tverrfaglige fellesmøter med avdelingene.

-    Det har vært viktig at de ansatte har sett nytten av prosjektet og fått være med når resultater har blitt evaluert, og ved vurdering og vedtak av forbedringstiltak. Det sier teamleder Nikolaos Ikonomou ved Martina Hansens Hospital.

I likhet med mange andre mener Ikonomou at det er avgjørende å ha engasjerte og tydelige ledere som tror på konseptet, og som legger til rette for arbeidet.

Viktig å definere ansvar

Flere påpeker at det er ikke må være tvil om hvem som har ansvar for hva.  I Kristiansund har de hatt suksess med å henge opp detaljerte beskrivelser av ansvarsforhold og faste tidspunkt inne på operasjonsstuene.


Tidkrevende oppstart

Noen av teamene er overrasket over hvor greit det har gått å innføre tiltakene. Andre har imidlertid opplevd at det er tidkrevende, spesielt i starten. Det har vært en utfordring å få alle til å være lojale til gjennomføringen av tiltakene. Møter blir ikke alltid prioritert i en travel hverdag.

-    Personell må stadig minnes på å benytte sjekklisten og på å gjennomføre registreringene. Det er viktig at flere involveres i dette for at det ikke skal bli oppfattet som et prosjekt som eies av enkeltpersoner. Det må følges opp av flere, sier teamleder Bjarne Lia ved Sykehuset Telemark.

Nasjonal iverksetting

Styringsgruppen i kampanjen har satt som mål at alle kirurgiske enheter skal innføre kampanjens tiltak for trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner i løpet av 2012. 

Les mer om innsatsområdet og tiltakspakken

 

(publisert 20.06.2012)

Print